22 822 00 32

sekretariat@wsc-cr.pl

WSC kursy językowe

Zarząd spółki pod firmą WSC Centrum Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać najpóźniej do dnia 29.01.2021 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 133/1, 02-304 Warszawa w dniach roboczych.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

Zarząd WSC Centrum Rozwoju S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!